Suối nước nóng & hồ bơi

Suối nước nóng ngoài trời

Th?i gian t?m 0:00 ~ 10:00, 12:00 ~ 24:00

Gi? t?m n?ng 7:00 ~ 10:00, 12:00 ~ 23:00

Suối nước nóng ngoài trời

B?n t?m trong nhà

Bức tranh tường Nhật Bản

B? s?c

Xông h?i

Mist Sauna